Onze missie en visie

Sfeerimpressie

Als openbare school zijn wij gericht op de samenleving als geheel. Wij bieden onderwijs waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind net zo'n belangrijke plaats inneemt als de didactische ontwikkeling in een leeromgeving waar plezier en positieve stimulering hand in hand gaan. Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit van het gedachtegoed van passend onderwijs. Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom op De Toonladder. Het is ons doel om leerlingen optimaal sociaal en cognitief te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Om dit te bereiken besteden we veel aandacht aan maatschappelijke normen en waarden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, zelfstandige en respectvolle burgers.

Onze slogan is: Net een toontje hoger ...

Openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. We gebruiken ze als toetssteen of kompas. Het zijn waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden. De waarden vormen dus het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen. Tussen de waarden is geen hiërarchie. Ze beïnvloeden elkaar, hebben overlap of staan in sommige situaties juist op gespannen voet met elkaar. Hoe ze zich tot elkaar verhouden en waar de grenzen liggen (bijvoorbeeld tussen ‘vrijheid’ en ‘gelijkwaardigheid’) zal altijd onderwerp van gesprek blijven, zowel binnen de openbare school als in de samenleving.

De slogan voor het openbaar onderwijs luidt: “Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen.” De openbare school is de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld.

Ieder kind is welkom. Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.
Wederzijds respect: Onze leerlingen komen met meerdere culturen in aanraking, want Nederland is een multiculturele samenleving en onze school is een afspiegeling daarvan. Zo leren zij andere culturen kennen en waarderen en gaan zij om met verschillen.
Waarden en normen: Op onze openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

Missie en visie

Als openbare school zijn wij gericht op de samenleving als geheel.

Het team

Op De Toonladder werken wij met een enthousiast en bevlogen team aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.

Ervaringen

Wat maakt De Toonladder nu zo uniek volgens de ouders van leerlingen?